Felhasználási feltételek
Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a Logidok Hungary Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a Szolgáltató által a www.logidok.com weboldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.logidok.com weboldalon keresztül történik. A weboldalon történő szolgáltatás nyújtását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.
Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A weboldal működésével, a szolgáltatás megrendelésével és a fizetési feltételekkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető a http://www.logidok.com/terms_and_conditions címről.

Szolgáltató adatai

Cégnév: Logidok Hungary Kft. Székhely: 2837 Vértesszőlős, Határ út 014/38. hrsz. Cégjegyzékszám: 11-09-022221 Bejegyző Bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Adószám: 24757249-2-11 Statisztikai szám: 24757249-7022-113-11 Képviselő: Dobos Béla Zoltán Telefon:+36703275685 E-mail:info@logidok.com

2.
Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
2.2 A jelen szabályzat 2014.08.28. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a hatályba lépés napján a szolgáltató a weboldalon közéteszi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül időnként megváltoztassa, megújítsa a weboldalon nyújtott szolgáltatást, beleértve az új eszközök és források forgalomba hozatalát is. A szolgáltatás tovább használatával a felhasználó automatikusan elfogadja a módosított feltételeket.
2.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
2.4. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A jogszerűtlen felhasználásért és a felhasználó által feltöltött/megjelenített jogszabályba ütköző tartalmakért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
2.5. A weboldalon igénybe vehető szolgáltatás az erre irányuló díj fizetésével azonnal megkezdődik.

3.Regisztráció, fiók létrehozása

3.1. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van az Ügyfélnek. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.3. A Felhasználónak élő személynek kell lennie. Robotok vagy bármely egyéb automata rendszer általi regisztráció tilos. Tilos továbbá a programszerű email küldés, melyben megtalálható a Tartalom, illetve a Tartalomhoz fűződő link küldése.
3.4. Egyetlen természetes vagy jogi személy nem vehet igénybe egy email címnél többre ingyenes szolgáltatást, azaz nem juthat hozzá a Tartalomhoz.
3.5. Regisztráció menete és a felhasználói fiók létrehozása:
Önnek kötelezően meg kell adnia teljes nevét, érvényes email címét, cége nevét, típusát, a dokumentumok fogadására használt email címét, valamint számlázási adatait. A bejelentkezésre kizárólag egyetlen személy jogosult – az egyszerre történő bejelentkezés több személy által tilos. Kérjük, hozzon létre annyi bejelentkezési jogosultságot, ahány személyre szüksége van.

4. A szolgáltatás leírása és használata

A sofőrök a Logidok mobil alkalmazás letöltését követően kiváló minőségű dokumentumokat tudnak küldeni, bárhol legyenek is az úton. A sofőrök beszkennelik, majd elküldik a fuvardokumentumokat az Ön Logidok fiókjához tartozó e-mail címre. Innen letöltheti, továbbíthatja és megoszthatja azokat, illetve könnyedén kereshet a korábbi dokumentumai között is.

5. Fizetés, pénzvisszafizetés, frissítés, visszaállítás

5.1. A hozzáférés kifizetéséhez érvényes hitelkártya szükséges. Az ingyenes hozzáférések természetesen nem igényelnek hitelkártya számot.
5.2. A felhasználónak a számlát választása szerint havonta vagy évente küldi a Szolgáltató, attól a naptól kezdve, amikortól a fiókot létrehozásra került. A Szolgáltatást előre kell kifizetni, havi vagy éves elszámolással, mely Szolgáltatási Díj vissza nem jár. Nincs részleges díjvisszatérítés, még töredék havi vagy részéves szolgáltatás igénybevétele esetén sem. Nem jár vissza díj, frissítés vagy visszaállítás esetén, kihasználatlan havi vagy éves Szolgáltatás igénybevétel esetén, kivéve a 8. pontban foglalt esetben.
5.3. A díjak nettó értendők, illetéket, adót nem tartalmaznak, azokat a felhasználónak kell kifizetnie.
5.4. A Szolgáltató bármely frissítésért, letöltésért automatikusan leveszi az összeget a Felhasználó által megadott hitelkártyáról a következő fizetési ciklusban, a ciklusból hátralevő idővel részarányosan.
5.5. A Szolgáltatás leállítása a Tartalom, illetve az egyéb megszerzett előnyök elvesztését okozhatja. A Szolgáltató az ilyen veszteségért nem vállal felelősséget.
5.6. Az oldalszámok túllépése adott hónapon belül, további díjfizetéssel jár, mely oldalanként kerül felszámításra, ahogyan azt a felhasználási feltételek tartalmazzák. Ez külön költségként jelentkezhet a Felhasználó banki egyenleg kivonatán. Jelen feltételek elfogadása felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy ezeket a díjakat beszedhesse. A felhasználó felelős azért, hogy a fizetéssel kapcsolatos információkat napra készen kövesse.
5.7. A Szolgáltató a felhasználó fiókját haladéktalanul törli abban az esetben, ha bármely okból nem tudja beszedni az esedékes díjakat, különösen a kártya lejárat, lemondás, egyenleg hiány vagy jogosultság hiány miatt.

6.A szolgáltatás lemondása és törlése

6.1. A fiók megfelelő törlése a felhasználó egyéni felelőssége. A Szolgáltató az email-en vagy telefonon történő lemondást nem tekinti a Szolgáltatás lemondásának. A felhasználó a fiókját bármikor törölheti oly módon, hogy a fiók adminisztrációs felületén a Törlés (Cancel) linkre kattint. A Szolgáltatás törlésekor minden Tartalom automatikusan törlésre kerül. A fiók törlése esetén, ezek a tartalmak a későbbiekben nem állíthatóak vissza.
6.2. Ha a Szolgáltatást a folyamatban levő hónap lejárta előtt törli a felhasználó, a lemondás azonnal életbe lép és további díjak nem kerülnek levonásra. A Szolgáltató saját hatáskörében, bármikor, bármilyen indoklással jogosult felfüggeszteni vagy törölni az Ön fiókját és a Szolgáltatásból, vagy egyéb más Logidok Szolgáltatásból – akár a jelenben, akár a jövőben – a felhasználót kizárni. Az ilyen jellegű felmondás a felhasználó fiókjának inaktiválásával vagy törlésével jár, valamint a felhasználó fiókjának minden Tartalma eltűnik, illetve törlésre kerül. A Logidok fenntartja a jogot, hogy bármikor, megfelelő indoklás mellett kizárja a felhasználót a Szolgáltatásból a szolgáltatás nem megfelelő használata vagy egyéb – a jelen szerződési feltételekben nem szereplő – okok (különösen jogszabályba ütközés) miatt.

7.Szolgáltatás és ár módosítás

7.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor és időről időre módosítson a szolgáltatáson, illetve akár átmenetileg, akár tartósan felfüggessze a szolgáltatást (vagy annak bármely részét), előzetes figyelmeztetést követően vagy anélkül. Ilyen esetekben a már befizetett díjak időarányos része visszajár.
7.2. A Szolgáltatások díjait, beleértve, de nem kizárólag a havi előfizetési díjakat, 30 napos előzetes figyelmeztetési idővel módosíthatjuk. Ilyen figyelmeztetés bármikor felkerülhet a Logidok weboldalára vagy magára a Szolgáltatásra.
7.3. A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget sem a felhasználó, sem egyéb harmadik személy felé a módosításokért, árváltozásokért, a Szolgáltatás felfüggesztéséért vagy kimaradásáért.

8.Felmondási Tájékoztató

8.1. Felmondási jog
8.1.1. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
8.1.2. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
8.1.3. Ha Ön felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címekre: (postacím: 2837 Vértesszőlős, Határ út 014/38. hrsz., e-mail:info@logidok.com). Ebből a célból felhasználhatja az itt letölthető felmondási nyilatkozat-mintát is.
8.1.4. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.
8.2. A felmondás joghatásai
8.2.1. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
8.2.2. A felmondási jogról részletesebben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben lehet olvasni, mely hatályos állapotban itt érhető el.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Technikai asszisztenciát kizárólag Fiók előfizető ügyfeleinknek biztosít a Szolgáltató, kizárólag email-en keresztül, hacsak ez külön megállapodásban másképp nem került rögzítésre.
9.2. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Logidok harmadik személyeket: értékesítőket és hoszting partnereket von be, annak érdekében, hogy biztosítani tudja a szükséges hardver, szoftver, hálózati, tárolási és egyéb kapcsolódó technológiákat, mely a Szolgáltatás működtetéséhez szükségesek. A felhasználónak tilos módosítani, átvenni vagy feltörni a Szolgáltatást vagy egy másik webhelyet módosítani oly módon, hogy az azt a hamis látszatot keltse, hogy bármely módon kapcsolódik a Szolgáltatáshoz, a Logidokhoz vagy egyéb Logidok szolgáltatáshoz.
9.3. A felhasználó ezúton beleegyezik, hogy nem reprodukálja, duplikálja, másolja, értékesíti, viszontértékesíti és egyéb módon sem él vissza a Szolgáltatással, a Szolgáltatás használatával, vagy a Szolgáltatás elérésével, kivéve, ha erre a Logidok előzetes, írásbeli engedélyével rendelkezik.
9.4. A Szóbeli, fizikai, írásbeli vagy egyéb visszaélés (beleértve az ezzel való fenyegetést vagy büntetést) bármely Logidok ügyfél, alkalmazott, tag vagy ügyintéző felé vagy részéről, azonnali Fiók megszűntetést eredményez.
9.5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás műszaki feldolgozása és továbbítása, beleértve a felhasználó Tartalmait, titkosítás nélkül, (a) további hálózatokon keresztül történhet; és (b) módosulhat, e további kapcsolódó hálózatok vagy eszközök technikai igényeinek megfelelően.
9.6. Tilos bármilyen kódolású, destruktív természetű férget vagy vírust továbbítani. Ha a felhasználónak nincs előfizetése és az ő által fogadott Tartalom meghaladja az 1000 oldal/hónap terjedelmet vagy jelentősen meghaladja a többi Logidok ügyfél által használt átlagos terjedelmet (mely átlagot Logidok határoz meg), a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal felfüggesszük vagy lelassítsuk a felhasználó Tartalom közvetítését, míg a közvetített mennyiség elfogadhatóvá nem válik.
9.7. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tartalmait a Szolgáltató addig tárolja, amíg a tagsága vagy előfizetése tart, illetve a Fiók nem kerül megszüntetésre vagy törlésre. Ekkor a Logidok saját hatáskörén belül dönthet a Tartalom törléséről.
9.8. A Logidok nem garantálja, hogy (i) a szolgáltatás meg fog felelni az Ön egyéni elvárásainak, (ii) a szolgáltatás zavartalan, pontos, biztonságos vagy hibamentes lesz, (iii) hogy a szolgáltatás használatából eredő eredmények pontosak és megbízhatóak lesznek, (iv) hogy a szolgáltatáson keresztül szerzett termékek, szolgáltatások, információ vagy egyéb anyagok minősége megfelel majd az Ön elvárásainak, (v) hogy a Szolgáltatás során felmerülő hibák kijavításra kerülnek.
9.9. A felhasználó kijelenti, hogy tudomásul veszi és egyetért azzal, miszerint a Logidok nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen, közvetett, eseti, különleges, következményszerű vagy példaértékű kárért, mely nem az ő jogellenes magatartására vezethető vissza. Beleértve, de nem kizárólag a profitvesztést, a jó hírnév vesztést, adat vagy egyéb nem tárgyszerű kárt (még akkor is, ha a Logidokot figyelmeztették egy ilyen káresemény lehetőségéről). Ilyen kár adódhat a következőkből: (i) a Szolgáltatást nem lehetett használni; (ii) a pótárucikkek és szolgáltatások beszerzési költségeiből, mely a Szolgáltatás során végzett tranzakciókból, vásárlásokból vagy üzenetekből ered; (iii) illetéktelen hozzáférés vagy módosítás történt a felhasználó adataiban; (iv) harmadik személy állításai vagy viselkedése miatt a szolgáltatással kapcsolatban; (v) Tartalom vesztés miatt, (vi) egyéb, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó ok miatt.
9.10. Semmilyen ok nincs, ami miatt a Logidok és alvállalkozói, illetve licensz adói ellen a felelősség megállapításának mértéke Ügyfél részéről, a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan vagy abból adódóan meghaladhatná a Szolgáltatás 12 havi használatának díját, a követelést megelőző időszakra vetítve.
9.11. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételek teljes körűen tartalmazzák a felhasználó és a Logidok közti megállapodás minden részletét és mindenben irányadóak arra nézve, hogyan vehető igénybe a Szolgáltatás, tekintet nélkül mindennemű korábbi megállapodásra a felhasználó és a Logidok között, beleértve, de nem kizárólag a Szolgáltatási Feltételek esetleges korábbi verziói általi szabályozásokat.
9.12. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Logidok munkatársai alkalmanként átnézhetik a felhasználó dokumentum képeit és egyéb információit, hogy megállapíthassák a különféle telefon kamerák minőségét, a képnagyítási folyamatokat és általános minőségbiztosítási okokból, valamint átnézik a fogadó fél e-mail cím mintáit és az elküldött dokumentumokban szereplő mintákat, hogy hirdetéseket tehessenek közzé és értékesítési lehetőségeket találhassanak a Logidok számára.
9.13. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
9.14. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
9.15. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
9.16. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

10.Panaszkezelés rendje


10.1. A Szolgáltató célja, hogy a felhasználók valamennyi igényét és elvárását a jelen szerződésben foglaltak alapján teljesítse. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak.
10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11. Adatvédelem

11.1. A weboldal adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: www.logidok.com/privacy_policy

12. Szerzői jogok, tartalmi tulajdonjog

12.1. Azzal, hogy Ön belép a www.logidok.com valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a szolgáltatásnak.
12.2. A weboldalon található tartalom a Logidok Hungary Kft. szellemi tulajdona.
12.3. A Logidok Hungary Kft. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar szerzői jogi törvények védik.
12.4. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
12.5. A Logidok Hungary Kft. oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.
12.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Logidok Hungary Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
12.7. A Logidok Hungary Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.
12.8. A Szolgáltatáson keresztül a felhasználó által elért anyaghoz a Logidok Hungary Kft. nem támaszt szerzői jogi követeléseket. A Logidok nem szűri a Tartalmakat, de neki és megbízottjának joga van (de nem kötelessége), hogy elutasítson vagy eltávolítson bármely Tartalmat, mely jogsértő.

13. Vonatkozó jogszabályok

13.1. Magyarország Alaptörvénye
13.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
13.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
13.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
13.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
13.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
13.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet
Budapest, 2014. július 22.